Slide Show

Ingatlah mati.. karena kematian akan menghampiri setiap jiwa. Lihat slide show berikut..

Advertisements

 

 

Kata Pengantar


Assalamualaikum wr.wb puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat ,hidayah ,kemampuan dan kesempatan pada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas membuat blog dengan tema “Bimbingan Sakaratul Maut Bagi Pasien Muslim” yang digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran AGAMA.

Saya menyadari bahwa blog ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian saya berharap agar blog ini dapat memberikan manfaat umumnya bagi yang membaca dan khususnya bagi saya pribadi.

Semoga blog ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya mengharapkan kritik dan saran  yang sifatnya membangun dari semua pihak  demi meningkatkan kemampuan dan pengetahuan saya.

 

 

Jatinangor, 16 Desember 2010

 

Wiwi Karlina

 

 

 

 

Sakaratul Maut

 

“Bersiap-siaplah menghadapi detik-detik kematin, yang pasti tiba. Setiap kita pasti mati. Setiap kita pasti akan mengalami sekarat. Kita pasti akan menemui kematian itu. Semua orang – baik raja maupun hamba sahaya, atasan maupun bawahan, kaya ataupun miskin – telah merasakannya. Semua bangsa telah merasakan pendihnya kematian”.

 

Q.S Al Baqarah : 133

Adakah kamu hadir

Ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut,

Ketika ia berkata pada anak-anaknya :

Apa yang kamu sembah sepeninggalan ku?

Mereka menjawab :

Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu,

Ibrahim, Ismail, dan Ishak,

(yaitu)

Tuhan Yang Maha Esa

Dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya

 

Q.S Al Baqarah : 180

Diwajibkan atas kamu,

Apabila seseorang diantara kamu

Kedatangan tanda-tanda maut,

Jika ia meninggalkan harta yang banyak,

Berwasiat untuk Ibu-Bapak

Dan karib kerabatnya secara makruf,

(ini adalah)

Kewajiban atas

Orang-orang yang bertakwa

 

Q.S Al An’am : 93

Dan siapakah yang lebih lalim

Daripada orang yang membuat kedustaan

Terhadap Allah

Atau yang berkata :

Telah di wahyukan kepada saya,

Padahal tida ada diwahyukan

Sesuatu pun kepadanya,

Dan orang yang berkata :

Saya akan menurunkan

Seperti apa yang di turunkan Allah.

Alanglak dasyatnya sekiranya

Kamu melihat

Di waktu orang-orang yang zalim (berada)

Dalam tekanan-tekanan sakaratul maut,

Sedang para malaikat

Memukul dengan tangannya

(sambil berkata) :

Keluarkanlah nyawamu.

Di hari ini kamu di balas dengan siksaan

Yang sangat menghinakan,

Karena kamu selalu mengatakan

Terhadap Allah (perkataan)

Yang tidak benar

Dan (karena) kamu selalu

Menyombongkan diri

Terhadap ayat-ayatnya